Regulamin E-karty Podarunkowej Sephora

Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin E-karty Podarunkowej;

Sprzedawca - SEPHORA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030761, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-19-92-751, kapitał zakładowy w wysokości 50.000.000 PLN;

Perfumerie - sklepy stacjonarne Sephora na terenie Polski;

Sklep internetowy lub Serwis - prowadzona przez Sprzedawcę platforma handlowa on-line pod adresem www.sephora.pl;

E-karta Podarunkowa lub Karta - elektroniczny bon podarunkowy wydany na okaziciela, uprawniający Beneficjenta do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Perfumeriach lub Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Karty, posiadająca unikalny kod numeryczny;

Nabywca - osoba, która nabywa od Sprzedawcy E-kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Beneficjent - Nabywca lub każdorazowy posiadacz E-karty Podarunkowej, korzystający z E- Karty Podarunkowej;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Serwisie lub Perfumerii przez Sprzedawcę.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu i użytkowania E-karty Podarunkowej. Poprzez nabycie i korzystanie z Karty Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje.

Karta nabywana jest w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne. Zapłata za Kartę Podarunkową nabywaną w ramach Serwisu może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem usługi płatniczej dostępnej w Sklepie internetowym.

Kart podarunkowych można używać w Sklepie internetowym oraz Perfumeriach. Kartą można zapłacić za cały Towar lub jego część. Jeśli saldo Karty jest mniejsze niż wartość zakupionych Towarów, Nabywca może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Na potwierdzeniu dokonania zakupu zawsze będzie podana informacja o aktualnym saldzie Karty. Beneficjent może sprawdzić aktualne saldo poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod bezpłatnym numerem 800 700 807.

Minimalna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 50 zł zaś maksymalna 1000 zł.

Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem dokonania płatności przez Nabywcę.

Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, a niewykorzystane saldo zostaje utracone.

Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

Użytkownik może opłacić Kartą Podarunkową zarówno wartość Towaru jak i koszty jego przesyłki.

Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej nastąpi w drodze korespondencji e-mail na adres Nabywcy. . Nabywca po dokonaniu płatności za Kartę Podarunkową otrzymuje Kartę Podarunkową w formie wiadomości e-mail, zawierającą jej treść z kodem składającym się z cyfr i liter o łącznej długości 13 znaków.

Przekazanie Karty jest niemożliwe w następujących przypadkach:

 1. Filtr antyspamowy poczty zablokował załącznik lub przekierował wiadomość do katalogu „SPAM” lub „Wiadomości niechciane”.
 2. Firewall zablokował wiadomość lub załącznik.
 3. Skrzynka odbiorcza poczty osiągnęła swój limit rozmiaru (jest przepełniona).
 4. Adres mailowy jest niepoprawny.

2. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Beneficjenta Towarów w Serwisie lub Perfumerii w zamian za płatność dokonaną z wykorzystaniem Karty Podarunkowej poprzez użycie kodu znajdującego się na Karcie.

Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, wartość nominalna Karty Podarunkowej ulegnie obniżeniu o cenę należną za zakupione przez Beneficjenta Towary.

W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru i wartości Karty Podarunkowej w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem dostępnej Usługi Płatniczej.

W przypadku niewystarczającego salda na Karcie dla zamówienia online, wymagana jest od razu dopłata uzupełniająca, tak by możliwe było sfinalizowanie zamówienia.

Karty Podarunkowej można używać wielokrotnie. Jeśli, po złożeniu zamówienia, na Karcie pozostaną jeszcze środki, są one do wykorzystania przy każdym kolejnym zamówieniu, z zastrzeżeniem daty ważności Karty. Beneficjent może dokonać jej doładowania o dowolną kwotę z zastrzeżeniem zapisów pkt I.4 Regulaminu.

Jeśli, po opłaceniu zamówienia online z użyciem Karty, artykuły zostaną zwrócone lub też zamówienie zostanie anulowane, Karta użyta do zapłaty zostanie ponownie skredytowana i będzie mogła tym samym zostać użyta przy następnym zakupie.

Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych może zostać wykorzystana w okresie ważności Karty Podarunkowej i nie podlega zwrotowi.

Sprzedawca nie dopuszcza dokonania płatności w Serwisie w ramach jednej Transakcji za pomocą kilku Kart Podarunkowych o tych samych lub różnych nominałach.

Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

 1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
 2. braku środków na Karcie Podarunkowej,
 3. uszkodzenia Karty lub podejrzeń dotyczących jej nieautentyczności,
 4. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Sprzedawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Sprzedawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
 5. w przypadku, gdy działania Beneficjenta naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Sprzedawcę lub polegających na fałszowaniu danych. W tej sytuacji Sprzedawca ma także prawo dokonać blokady konta Beneficjenta prowadzonego na jego rzecz w Serwisie.

Nabywca ma możliwość napisania spersonalizowanej wiadomości, która będzie widniała na Karcie. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za teksty napisane przez Nabywcę. Dodane treści nie mogą:

 1. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
 2. łamać powszechnie obowiązującego prawa;
 3. być zniesławiające, obraźliwe lub nieprzyzwoite.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich dodanych treści, według własnego uznania.

Ogólne Warunki Sprzedaży ustalone przez Sprzedawcę i wynikające z nich gwarancje obowiązują w pełni w trakcie zakupów dokonywanych z wykorzystaniem salda dostępnego na Karcie.

4. Odpowiedzialność i Reklamacje

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę od chwili jej udostępnienia Nabywcy, w szczególności za jej utratę, uszkodzenie lub kradzież. Nabywca lub Beneficjent nie będą także zgłaszać względem Sprzedawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową.

Sprzedawca wdraża najnowocześniejsze środki mające na celu zapobieganie oszustwom związanym z Kartą Podarunkową. Jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, z wyłączeniem udowodnionego poważnego zaniedbania, za szkody powstałe w następstwie włamań lub nieuczciwych zmian wprowadzonych w Serwisie przez nieupoważnione osoby trzecie.

Sprzedawca nie może zagwarantować nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu i nie odpowiada za niedostępność, zawieszenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, zwłaszcza podczas konserwacji, aktualizacji, awarii czy problemów związanych z siecią Internetową.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Beneficjenta. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Perfumeriach w godzinach ich otwarcia, pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą mailową pod adresem sklep@sephora.pl

5. Zwrot

Beneficjent może dokonać zwrotu niewykorzystanej Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową.

Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Beneficjent chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej z wykorzystaniem użytego wcześniej sposobu płatności, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana.

W przypadku skorzystania przez Beneficjenta z uprawnienia do zwrotu (odstąpienia od umowy) Towarów nabytych w Serwisie opłaconych Kartą Podarunkową, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty, saldo Karty zostanie przez Sprzedawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych Towarów.

6. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://kartaupominkowa.sephora.pl/generalTermsOfService

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty można uzyskać pod numerem infolinii oraz w perfumeriach stacjonarnych Sephora w całej Polsce, w godzinach ich otwarcia.

Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zawieszeniu lub zakończeniu realizacji Kart Podarunkowych Nabywcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Sprzedawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.sephora.pl.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z regulaminem Serwisu, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie zakupu i korzystania z Karty. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Tym samym, każdy Nabywca może poprosić o usunięcie z bazy jego wszystkich danych osobowych.